image

تانک کود پلیمری

image

اسيدشويي در سيستم های آبياری به منظور شستشوی رسوبات تثبيت شده درون لوله ها و قطره چکان ها که ناشي از مواد شيميايي محلول در آب آبياری مي باشد ، کاربردهای فراواني دارد . اين نوع رسوبات يا از آب آبياری ناشي شده (به دليل وجود بي کربنات و کربنات کلسيم به ميز

جهت اجرای موثر اسيدشويي بايد PH آب آبياری هنگام کار در سيستم بين 2 الي 3 پايين آورده شود : در اين حالت آب آبياری قادر خواهد بود ذرات رسوب درون قطره چکان ها و لوله ها را حل کرده و به بيرون هدايت کند .

image

نحوه کاليبره کردن اسيد در آب آبياری (نسبت اسيد موردنياز در آب) : جهت برآورد نسبت اسيد موردنياز در آب آبياری بايد جهت هر ايستگاه آزمايش جداگانه ای صورت داد مثال زير اقدامات لازم جهت انجام آزمايش فوق را تشريح مي کند : آب آبياری چاهي دارای PH 7.5

ارتباط با مشتریان آبگیر حیات